Regulamin

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: BPM Mateusz Kondraciuk, ul. Gorczańska 16/18, 20-868 Lublin, NIP: 712-30-66-980
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż usług związanych z pozycjonowaniem stron.
 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

– pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie zamówienie

– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

– emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia. Klient będący przedsiębiorcą podaje nazwę firmy oraz numer NIP.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-17.00
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, że nie może spełnić świadczenia ponieważ Usługa nie jest dostępna. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem informacji o braku możliwości wykonania Usługi Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę.
 6. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 • 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności: przelew bankowy, paypal.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 3. O realizacji zamówienia Klient informowany jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

 • 4

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności usługi Klient powinien poinformować Sklep e-mailowo z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności usługi z umową, jeżeli Klient o tej niezgodności wiedział przy zawarciu umowy.

 

 • 5

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sklepu oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych pracami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia należy kierować na adres poczty elektronicznej info@pozycjonowaniebpm.pl
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-03-24

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Bezpieczeństwo danych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego spełniamy wysokie standardy ochrony danych, także te zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz informacjami na temat plików cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close